Einde pensioen in eigen beheer

DGA, Pensioen

U heeft als DGA een bijzondere positie daar waar het gaat om de opbouw van uw pensioen. U mag namelijk voor uw pensioen een voorziening op de balans van uw BV opnemen. Uw BV treedt dus als het ware op als ‘verzekeraar’ van uw pensioen. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze mogelijkheid voor na die datum toe te kennen aanspraken op pensioen. Voor de tot die datum opgebouwde aanspraken krijgt u drie keuzemogelijkheden die gelden voor pensioen dat nog in de opbouwfase verkeert en, zoals het er nu naar uitziet, ook voor ingegane pensioenuitkeringen.

Uw keuze moet u kenbaar maken in 2017, 2018 of 2019. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

  1. Uw opgebouwde pensioen afkopen in 2017, 2018 of 2019 met een korting;
  2. Uw opgebouwde pensioen zonder fiscale gevolgen omzetten in een spaarvariant (oudedagsverplich- ting of ODV genoemd);
  3. Uw bestaande pensioenaanspraken in stand laten.

Toestemming partner

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de spaarva- riant moet uw (ex-) partner schrifte- lijk toestemming geven. Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdoms- pensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een mogelijke echtscheiding. Hij/zij wil wellicht wel instemmen met de afkoop of de spaarvariant als u tegenover het verlies van zijn/ haar pensioenrechten voldoende compensatie biedt. Het is daarom van het grootste belang dat uw (ex-)partner deugdelijk wordt geïnformeerd en dat u hem/haar betrekt bij de keuze die u wilt maken ten aanzien van uw pensioen in eigen beheer.

Stemt de partner niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? Dan worden de eigenbeheeraanspraken bevroren.

Uitstel tot 1 april 2017
U heeft tot 1 april 2017 tijd voor:
– premievrij maken van de pensioenregeling
– extern verzekerde pensioenkapitalen overbrengen naar eigen beheer.

Actie voor 1 april 2017

Hoewel u uw keuze pas na 2016 moet bepalen, was het oorspronkelijk de bedoeling dat u al voor het einde van dit jaar twee zaken had geregeld: het premievrij maken van de pensioenregeling en – indien gewenst – het overbrengen van extern verzekerde pensioenkapitalen naar eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes heeft echter vastgesteld dat u hiervoor meer tijd nodig heeft. Hij verleent u daarom uitstel tot 1 april 2017 om deze zaken te regelen.

1. Het premievrij maken van de pensioenregeling.
Op grond van de Wet op de loon- belasting is een BV met ingang van 1 januari 2017 geen toegestane verzekeraar meer voor pensioenregelingen. U bent echter in civielrechtelijke zin een pensioenovereenkomst aan- gegaan met uw BV die, zonder nadere maatregelen, ook na 1 januari 2017 doorloopt. In veel pensioenovereen- komsten staat dat de BV als verze- keraar optreedt. Na 1 januari 2017 voldoet een dergelijke overeenkomst niet meer aan de eisen en zal – zonder nadere maatregelen – daarom onzuiver worden. Dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de aanspraken wordt belast en dat er revisierente verschuldigd is. Daarom moet u uw pensioenregeling, voor zover dat nog niet eerder is gebeurd, premievrij maken. Daarvoor krijgt u de tijd tot 1 april 2017. Tot dat tijdstip mag uw BV nog optreden als een toegelaten verzekeraar.

2. Extern verzekerde pensioenkapitalen.
Indien gewenst kunt u tot 1 april 2017 ook nog het pensioenkapitaal dat u buiten uw BV heeft verzekerd bij een verzekeraar overbrengen naar uw eigen beheer-BV. Na 1 april 2017 is dit niet meer mogelijk. Dit overgebrachte kapitaal kan dan ook worden betrokken bij de keuzemogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer.